Rekisteriseloste

Asiakasrekisteri

T & T Palveluavussa ylläpidetään asiakasrekisteriä. Rekisteriä käytetään T & T Palveluavun asiakassuhteiden hoitamiseen, huomioimiseen, yhteydenpitoon ja markkinointiin.

Henkilörekisterilaki edellyttää, että henkilöllä on oikeus nähdä, mitä tietoja hänestä on tallennettu henkilötietoja sisältävään rekisteriin. T & T Palveluavun asiakasrekisterin henkilörekisteriseloste löytyy alapuolelta.

Mikäli haluat tarkistaa omat tietosi, on sinun laadittava kirjallinen pyyntö T & T Palveluavulle. Pyyntöä varten saat T & T Palveluavulta lomakkeen. Kirjallisen pyynnön jättämisen yhteydessä tarkistamme henkilöllisyytesi.

Tämän jälkeen voit valita, haluatko rekisteriotteen lähetettäväksi rekisterissä olevaan osoitteeseesi vai haluatko noutaa sen sovittuna aikana. Seloste toimitetaan mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään lakisääteisen ajan (3 kuukautta) kuluessa.

Henkilörekisteriseloste

Henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

  1. Rekisterinpitäjä

Nimi: T & T Palveluapu Ky
Postiosoite: Haltonintie 5, 47400 KAUSALA
Puhelin: 020 7856 523

  1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Jopila Timo

  1. Rekisterin nimi

T & T Palveluavun asiakasrekisteri

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

- Sähköisen viestinnän tietosuojalain 32 §:n mukaisten valvontatehtävien kirjaaminen,
seuranta ja käsittely
- Asiakirjojen saatavuuden ja löydettävyyden varmistaminen, vireilletuloasiakirjat, kirjalliset välitoimenpiteet ja annetut kirjalliset vastaukset, kannanotot ja päätökset muodostavat asianhallintajärjestelmän sähköisen arkiston
- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 18 §
- Kunnan asiakastietoja ja niiden säilyttämiseen sovelletaan arkistolakia (831/1994) ja sen perusteella tehtyä kunnan arkistonmuodostussuunnitelmaa
- Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta
(1030/1999) 6 §
- T & T Palveluavun asiakassuhteiden sekä asiakkaiden asiakassuhteiden hoitaminen, markkinointi sekä liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen

  1. Rekisterin tietosisältö

Tiedot ovat osaksi henkilötietoja, osaksi muita tietoja.
- Yhteisötilaajan sekä ilmoitusasiaa käsittelevän yhteyshenkilön tiedot
- Asian vireille saattaja (joka voi olla luonnollinen henkilö)
- Asiakirjan saapumispäivä / laatimispäivä
- Asian sisältö ja laatu - Suoritetut välitoimenpiteet; selvitys– ja lausuntopyynnöt yms.
- Lopputoimenpidemerkinnät Asiat on jaettu julkisiin, osittain salaisiin (O) ja salaisiin (S)
- Etu- ja sukunimet, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, henkilötunnus, kieli, kansalaisuus, ja asiakkuuden alkamis- ja voimassaoloaika

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

- Valvontatehtävän kohteena olevat yhteisötilaajat ja muut asianosaiset
- Lausunnonantajat
- Asiakkaan tekemästä palvelusopimuksesta sekä hoito- ja palvelusuunnitelmasta
- Asiakkaan tekemistä rekisteröitymisistä sekä asiakassuhteen aikana asiakkaan tekemistä ilmoituksista

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

- Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia
- Tietoja luovutetaan sähköisen viestinnän tietosuojalain 34 a §:n mukaisesti liikenne- ja
viestintäministeriölle
- Julkisia henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi
- Henkilötietoja luovutetaan pyynnöstä viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetun lain (JulkL., 621/1999) 13 §:n ja 16 §:n 3 mom. mukaisesti
- Salassa pidettäviä tietoja luovutetaan vain asianomaisen suostumuksella,
asianosaiselle pyynnöstä JulkL:n mukaisesti tai lakiin perustuvan oikeuden nojalla

  1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

- Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisesti tallennetut tiedot
- Manuaalinen aineisto muunnetaan sähköisiksi asiakirjoiksi
- Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on rajoitettu pääsy

Sähköisesti tallennetut tiedot
- Asianhallintajärjestelmää ylläpidetään Tikon Web-laskuntallennusohjelmassa sekä Microsoft Office- pohjaisessa tietojärjestelmässä, jonka ylläpidosta ja suojauksesta vastaa T & T Palveluapu Ky
- Asianhallintajärjestelmän käyttö on rajattu T & T Palveluapun sekä Satakerran toimiston työntekijöihin työtehtävien edellyttämässä laajuudessa ja suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin
- Tikon Web-laskuntallennusohjelma käyttää suojattua internet yhteyttä
- Järjestelmä on suojattu palomuurilla, joka suojaa T & T Palveluavun sekä Satakerran ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja järjestelmään
- Asiakas- ja tuotetiedot ylläpidetään pääasiassa tilitoimisto Satakerrassa, vaikka Web –tallennusohjelmallakin on näiden perustietojen rajoitettu mallitietoihin perustuva syöttöoikeus
- Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana
- Jokainen käyttäjä on allekirjoittanut salassapitositoumuksen

  1. Tarkastus- ja kielto-oikeus

- Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä
- Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena ottamalla yhteys T & T Palveluapuun
- Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava

vaaka-logo_valkoinen_footer.png

Olemme iittiläinen perheyritys, joka on perustettu vuonna 2007. Toiminta-aluettamme on Kymenlaakso ja Päijät-Häme. Tuotamme korkealuokkaisia antennijärjestelmien ja tietoverkkojen myynti- ja asennuspalveluita yrityksille, taloyhtiöille sekä kotitalouksille. Lupaamme käyttöönne alan parhaat välineet sekä osaavimman henkilökunnan.

Seuraa meitä

Copyright © 2024 T & T Palveluapu Ky.

Sivuston toteutus IT-Palvelut AtkShop

Etsi